fbpx

Online időpontfoglalás

  • Szemöldök tetoválás
  • Ajak tetoválás
  • Szemhéj tetoválás
  • Vitiligo camouflage
  • Areola tetoválás
  • Heg, Stria tetoválás
  • Skalp tetoválás

Online időpontfoglalás szabályzat

Időpontot telefonon, e-mailben vagy honlapunkon található űrlap kitöltésével lehet igényelni. Konzultáció nem minden esetben szükséges.

Időpontot telefonon, e-mailben vagy honlapunkon található űrlap kitöltésével lehet igényelni. Konzultáció nem minden esetben szükséges.

A Vendég és a GM makeup szalon között a jogviszony a kezelési időpont lefoglalására vonatkozó foglaló fizetéssel valamint a kezelés napján aláírt kezelési beleegyező nyilatkozat aláírásával jön létre.

Részlet a 2013. évi V. törvényből (PTK)

6:185. § [Foglaló]
(1) A másik félnek fizetett pénzt akkor lehet foglalónak tekinteni, ha annak fizetésére a kötelezettségvállalás megerősítéseként kerül sor, és ez a rendeltetés a szerződésből egyértelműen kitűnik.
(2) Ha a szerződést teljesítik, a tartozás a foglaló összegével csökken. Ha a szerződés teljesítése olyan okból hiúsul meg, amelyért egyik fél sem felelős, vagy mindkét fél felelős, a foglaló visszajár.
(3) A teljesítés meghiúsulásáért felelős fél az adott foglalót elveszti, a kapott foglalót kétszeresen köteles visszatéríteni.
(4) A foglaló elvesztése vagy kétszeres visszatérítése a szerződésszegés következményei alól nem mentesít. A kötbér és a kártérítés összege a foglaló összegével csökken.
(5) A túlzott mértékű foglaló összegét a kötelezett kérelmére a bíróság mérsékelheti.

A foglaló fizetését a vendég köteles a megadott határidőig teljesíteni, határidőig való nem teljesítés esetén a GM makeup szalon az időpontot törölni jogosult. Ez esetben a vendég kizárólag újbóli időpont és foglaló fizetése ellenében jogosult a kezelési időpontot igénybe venni.

6.1.  Felhívjuk kedves vendégeink figyelmét, hogy a foglalóval megerősített konkrét napra vonatkozó kezelési foglalás lemondása esetén a foglaló nem követelhető vissza, azt nem áll módunkban visszafizetni. Így a vendég az önszántából lemondott és önhibájából elmulasztott kezelési időponton való meg nem jelenés esetén a foglalót teljes mértékben elveszíti. A GM makeup szalon a befizetett foglaló visszafizetésére nem kötelezhető.

6.2. Amennyiben a vendég megfizette a kezelési foglalót a visszaigazolásban megjelölt kezelési napra vonatkozóan, úgy a kért időpont már nem módosítható.

6.3. Kiemelt időszaknak minősülő időintervallumban meghirdetett Kiemelt Ajánlat vagy Last Minute akciókba tartozó időpont foglalás esetén, az időpont lemondásakor a foglalót a vendég teljes mértékben elveszti, a GM makeup szalontól nem követelhető.
Újabb időpont kizárólag újabb foglaló fizetése mellett igényelhető.

– időpont lemondása 30 nappal a kezelés előtt: kiszámlázásra kerül a kezelési díj 30% – a

6.4. A fentebb meghatározottak alóli kivétel:

Amennyiben a kezelési  időpont lemondására váratlan betegség, elháríthatatlan akadály, súlyos probléma  miatt kerül sor, és ezt a vendég megfelelő orvosi (háziorvosi, szakorvosi, kórházi zárójelentés) vagy egyéb hivatalos iratnak minősülő igazolással igazolja, úgy időpontját  1 alkalommal  módosíthatja anélkül, hogy a megfizetett foglaló elveszne. Az új időpont a halasztásra került időponttól számított 2 hónapon belülre módosítható.

– 2 hónapon túli ismételt időpont (ideértve a módosítást illetve az új időpontigénylést is) foglalása esetében újabb foglaló megfizetésére köteles a vendég.

– Új  kezelési időpont kizárólag új  foglaló megfizetése mellett igényelhető az adott időszakra vonatkozó érvényes árjegyzék alapján. 

Abban az esetben, ha a GM makeup szalon, előre nem látható ok miatt akadályoztatva van feladatai elvégzésében,  továbbá egyéb elháríthatatlan és váratlan okból kifolyólag vendégeit az előzetesen lefoglalt időponton fogadni nem tudja, úgy minden esetben értesítést küld az érintett vendégnek/vendégeknek. Az értesítés módja e-mailen vagy telefonon keresztül történik.

Tekintettel a szolgáltatás nyújtását akadályozó probléma terjedelmére, a GM makeup szalon az érintett vendégeknek 3 alternatív időpontot ajánl fel a kezelés elvégzésére. Amennyiben a vendég a felajánlott időpontok egyikét sem fogadja el, úgy a GM makeup szalon nem köteles további ajánlat tételre, melynek értelmében az időpont a vendég által lemondottnak tekintendő és a foglaló elveszettnek minősül. Jelen esetben a vendég a foglaló visszafizetésére nem tarthat igényt.

A foglaló megfizetésével a vendég kifejezi, hogy a jelen tájékoztatást teljes mértékben megértette, az abban foglaltakat tudomásul veszi és magára nézve kötelezőnek ismeri el, továbbá a GM makeup szalon felé e tájékoztatásnak megfelelően kártérítési igénnyel nem él.

Kezelési időpontjára kérjük, minden esetben pontosan érkezzen, a napi kezelés pontos és szabályozott menete érdekében.

GM makeup szalonban a kezelés díját az alábbiak szerint van lehetőség rendezni: 
– készpénzben, a kezelés napján. 
– bankkártyás fizetéssel, a kezelés napján. ( VISA, MASTERCARD)
– átutalással, legkésőbb a kezelés előtti napig.